Erityisesti neurokirjon perheille – se puuttuva palvelu!

 Verkkokurssipohjainen, ryhmä- ja perhekohtaisia tapaamisia sisältävä valmennus vanhemmille.

Verkkovalmennus on suunnattu vanhemmille, joiden lapsella on haasteita arjen toiminnassa. Diagnoosia ei tarvita.

Verkkovalmennusryhmiä järjestetään 3-12-vuotiaiden ja 13-17-vuotiaiden lasten vanhemmille sekä tarvittaessa myös muille ryhmille.  

Nepsy Perhe-verkkovalmennus lisää vanhempien ymmärrystä neuromoninaisuudesta ja sen vaikutuksesta lapsen ja koko perheen elämään.

Verkkovalmennus vahvistaa vanhemman omaa jaksamista ja antaa valmiuksia tukea lapsen toimintakykyä sekä muotoilla arkea käytännönläheisten menetelmien avulla.

Se vahvistaa myönteisen vuorovaikutuksen taitoja sekä antaa vanhemmalle välineitä rakentaa sujuvaa yhteispeliä eri ammattilaisten kanssa.

Panostamalla perheiden tukemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti haasteiden ilmettyä, voidaan ohjata perheet polulle, jossa haasteiden keskelläkin tunnistetaan vahvuuksia, lapsi ja sisarukset saavat tukea kasvuunsa, vanhemmat saavat vahvistusta vaativaan vanhemmuuteen, vanhempien jaksaminen vahvistuu ja työkyky pysyy parempana, myöhemmiltä tuen tarpeilta vältytään parhaimmillaan kokonaan.

Nepsy Perhe-verkkovalmennus – vaikuttava ja kustannustehokas toimintamalli

Tietoa

Tutkittua tietoa vanhemmille, laadukkaasti ja selkeästi koottuna.
 
Ainutlaatuisella tavalla yhdistetty vankka ammatillinen erikoisosaaminen sekä kokemusasiantuntijuus. 

Tässä tapauksessa tieto ei lisää tuskaa vaan helpottaa sitä ja tuo lisää jaksamista!

Helppoa ja arkeen sopivaa

Erilaiset oppijat ja kiireinen arki huomioitu. 

Valmennuksen runkona toimivan verkkokurssin materiaalit voi lukea, kuunnella tai katsella videolta oman valinnan mukaan. Tehtäviä ja harjoitteita tehdään sopivissa väleissä lasta osallistaen tai vanhempi/kasvattaja itse.

Monipuoliset oppimisen tavat

Valmentajan vetämä ryhmämuotoinen verkkovalmennus on tehokas työmuoto vertaisoppimisen, -jakamisen ja -tuen ansiosta.

Valmennuksen runkona toimiva verkkokurssi tarjoaa tietoa, tehtäviä, arkeen vietäviä harjoitteita sekä reflektointia.

Kustannustehokas

Ei edellytä liikkumista tai tilavarauksia.
Osallistujat tarvitsevat tietokoneen tai tabletin, jotta ryhmätapaamisiin on miellyttävämpi osallistua isolta näytöltä. 
Pelkällä puhelimellakin pärjää kyllä.

Yksilöllinen tuki ja arjen keinot

Perhekohtaiset tapaamiset tukevat perheitä yksilöllisesti. 

Tapaamiset antavat mahdollisuuden käsitellä herkimpiäkin asioita vain valmentajan kanssa ja etsiä yksilöllisiä ratkaisuja kunkin perheen tarpeisiin.

Alueellinen tasavertaisuus

Verkkotapaamisissa asuinpaikkakunnalla ei ole merkitystä. 

Ryhmiin ja perhekohtaisiin tapaamisiin on helppo osallistua, koska ei edellytä perheeltä lastenhoito- ja tai kuljetusjärjestelyitä.

Pitkäaikainen vaikutus

Positiivinen muutos ulottuu koko perheeseen. Saatu tieto ja opitut taidot ovat hyödyksi myös tulevaisuudessa.

Yhteistyö sujuvoituu

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja moniammatillisissa verkostoissa toimiminen on jatkossa sujuvampaa.

Tämän asian me voimme korjata Nepsy Perhe-verkkovalmennuksen avulla! 
Ammattilainen: haluatko kuulla, miten voisit auttaa asiakasperheitäsi Nepsy Perhe-verkkovalmennuksen avulla? 
Varaa verkkotapaaminen, niin jutellaan lisää! 👇

Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat sopivia palveluja – yhteiskunta säästöjä

Sijaishuollon piirissä olevien lasten lukumäärä on kasvanut vuosien 1990-2021 välillä uskomattomat 185%. Lastensuojelun vuosittaisista n. 1,2 miljardin euron kustannuksista 73% kohdentuu sijaishuoltoon. (THL 2023).

Tiedämme, että säästöpaineet vaativat etsimään parempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja lasten ja perheiden haasteisiin.

Samaan aikaa monet neuromoninaiset perheet kokevat jäävänsä vaille sopivaa tukea. Lapset, nuoret ja vanhemmat kokevat, ettei haasteita tunnisteta ja avun saanti viivästyy tästä syystä kohtuuttomasti. 

Pitkittyessä ongelmilla on tapana mutkistua ja synnnyttää myös uusia ongelmia, joita ei alunperin vielä ollut. Varsinkin neurokirjon perheet ovat usein hakeneet aktiivisesti apua jo pitkään, sitä kuitenkaan saamatta. 

Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys

Meillä jokaisella on upeita vahvuuksia. Jokaisella lapsella on omansa, jokaisella aikuisella ja myös jokaisella perheellä on omat vahvuutensa. 

Niitä vahvistamalla ja käyttämällä voimme saavuttaa suuriakin tavoitteita! Uuvuttavassa tilanteessa negatiiviset piirteet ja ajatukset korostuvat. 

Silloin tarvitaan valmentajan tukea nappaamaan kiinni karkumatkalle aikovasta toivosta ja tukemaan perheitä muotoilemaan omaa arkeaan juuri heille sopivaksi. 
Kun yksi pieni asia muuttuu, kaikki muuttuu!

Yhteistyössä perheiden kanssa kehitetty

Nepsy Perhe-verkkovalmennus on saanut alkunsa 2021 Elämän Huoltamon ja Erityisvoimia.fi yhteistyössä luomasta, 

voimavara- ja ratkaisukeskeisyyteen perustuvasta 5K Nepsy Perhe-verkkokurssista

Tunnistimme perheiden tarpeen saada kootusti laadukasta tietoa neuromoninaisuudesta 

sekä arkilähtöisiä keinoja siihen, kuinka muotoilla arkea juuri omalle perheelle sopivaksi ja sujuvaksi.

Hyödynsimme kurssin rakentamisessa vankan ammatillisen erityisosaamisen lisäksi myös arvokasta kokemusosaamista

Omakohtainen kokemus tuo syvempää ymmärrystä vanhempien ja lasten kokemuksiin: väsymykseen, toivottomuuteen, pelkoon ja toisaalta siihen valtavaan rakkauteen, jota omaa lasta kohtaan tuntee. 

Vanhempi joutuu usein toistelemaan lapsensa haasteita vuodesta toiseen erilaisille asiantuntijoille, silloin on tärkeää saada palauttaa myös omaan mieleen tämän rakkaan pienen ihmisen ainutlaatuisuus. 

 

Kaiken lähtökohtana on neurokirjon erityispiireiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen ymmärtäminen.

Tärkeitä aiheita tässä kokonaisuudessa ovat kuormituksen muodostumisen oivaltaminen ja sen säätelyn keinot, lapsen tarpeiden ja vahvuuksien tunnistaminen, havainnointi ja tarvittavien muutosten tekeminen sekä myönteisen vuorovaikutuksen taitojen vahvistaminen. 

Nämä huomioidaan koko perheen näkökulmasta, sillä tämä on koko perheen asia.

 

Erityisen tärkeää on myös vanhemman oman jaksamisen tukeminen.

Lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin sekä myös muiden mahdollisten tukimuotojen vaikuttavuuden kannalta, on tärkeää tukea vanhemman jaksamista. 

Kun vanhempi saa ajoissa tukea, keinoja ja välineitä toimia vaativan lapsen vanhempana, hänellä on vielä kognitiivisia resursseja oppia uutta ja muokata arkea tarvittavalla tavalla. 

Vanhemman vahvistunut jaksaminen ja tietopohjan kautta toimiminen tuottaa pitkäaikaisia positiivisia tuloksia koko perheen elämään. 

 

Verkkokurssilla perehdytään myös siihen, kuinka vanhempi voi rakentaa sujuvaa yhteispeliä eri ammattilaisten kanssa

Valmennuksessa opitaan menetelmiä, kuinka luoda yhteistä ymmärrystä lapsen tarpeista ja vahvuuksista. 

Vanhemmat, joiden lapsella on jokin neurokirjon diagnoosi tai vielä toistaiseksi tunnistamattomista syistä haasteita arjessa, ovat usein tekemisissä monien eri ammattiryhmien kanssa ja nämä taidot ovat todella tarpeen.

 

Tuen vahvistamiseksi verkkokurssin käyneet perheet toivoivat valmennustapaamisia – näin syntyi verkkovalmennus!

Valmentaja tuo verkkokurssin teemojen käsittelyyn perheille syvempää ymmärrystä ja voi auttaa heitä ratkomaan monimutkaisiakin haasteita. 

Ryhmä- ja perhekohtaiset tapaamiset luovat struktuuria sekä vanhempien taholta toivottua positiivista painetta tehtävien ja harjoitteiden tekemiseen. 

Ryhmätapaamiset ovat loistava tilaisuus pyytää ja jakaa vinkkejä, lisäksi ne vahvistavat perheiden kokemusta siitä, etteivät he ole yksin. 

Perhekohtaisissa tapaamissa jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus purkaa sydäntään ja saada yksilöllistä tukea juuri heidän perheensä tarpeisiin.

Nepsy Perhe-verkkovalmennus sopii monenlaisiin tilanteisiin

Huoli lapsen käyttäytymisestä:
Nepsy Perhe-verkkovalmennus sopii silloin, kun perhe on huomannus haasteita lapsen kanssa toimimisessa tai jostakin muulta taholta on ilmaistu huolta lapsen toiminnasta. 

Diagnoosia ei tarvita, sillä verkkovalmennuksessa opiskeltavat asiat ja käytettävät menetelmät ovat turvallisia ja hyödyllisiä kaikille lapsille, mutta aivan erityisesti niistä hyötyvät neurokirjon lapset.

Tuore diagnoosi:
Verkkovalmennus sopii tueksi siinä vaiheessa, kun adhd/autismikirjo/kielellinen erityisvaikeus/oppimisvaikeus tai muu neurokirjon diagnoosi on vielä tuore. 

Verkkovalmennus auttaa alkuun ja opastaa, kuinka tukea lasta kasvamaan omaksi upeaksi itsekseen erityisyydet huomioiden.

Aihepiiriin runsaasti perehtynyt vanhempi:
Vaikka valmennuksen pohjana toimiva verkkokurssi käsitteleekin perustietoutta ja arjen sujumisen sekä jaksamisen kannalta tärkeimpiä asioita, ovat siitä saaneet hyötyä myös ammattilaiset ja pidempään aiheeseen perehtyneet vanhemmat. 

Vanhempi saa kertausta jo tutuista asioista sekä vahvistusta toiminnalleen ja voi löytää uusia näkökulmia tai tukea omaan jaksamiseen. Valmentajan kanssa on mahdollista käsitellä visaisempia pulmia ja ryhmätapaamisissa saa mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan sekä kuulla vinkkejä ja uusia näkökulmia muilta. 

Verkkovalmennuksesta ovat hyötyneet myös nuorten vanhemmat, joiden perheille oli kokeiltu jo monenlaisia tukimuotoja toimimattomina. 

Ammattilaiset:
Verkkovalmennus sopii vanhemmalle myös silloin, kun lapsi on sijoitettuna ja suunnitelmissa on lapsen paluu takaisin kotiin. 

Biologisten vanhempien lisäksi verkkovalmennus on erittäin tärkeä perhehoitajille ja siitä voisivat hyötyä omana ryhmänään myös lastensuojeluyksiköiden työntekijät, jotka osallistuisivat omahoidettaviensa kasvattajina. 

Itsekseen suoritettavaa verkkokurssia ovat pitäneet hyödyllisenä lastensuojeluyksiköiden työntekijät sekä harrastustoiminnan ohjaajat.

Myös isovanhemmat ovat kokeneet saaneensa parempia valmiuksia toimia lastenlastensa tukena verkkokurssin käytyään.

Oletko vanhempi ja haluaisit päästä verkkovalmennukseen?

Oletko ammattilainen ja haluaisit tietää lisää?

Mahtavaa, että löysit sivuillemme! 
Meillä on sopimus useiden hyvinvointialueiden kanssa. Kerro sosiaalityöntekijällesi meistä ja Nepsy Perhe-verkkovalmennuksesta. 
Pyydä sosiaalityöntekijää olemaan yhteydessä suoraan meidän Maijaan. 

Ota yhteyttä meidän Maijaan tai varaa Maijalle verkkotapaamisaika keltaisesta painikkeesta tällä sivulla. 

 

 

Maija Kankaanmäki

Sosiaalipalveluiden johtaja

p. 050 382 2338

maija.kankaanmaki@elamanhuoltamo.fi

🤩 Neurokirjon tietoa on paljon, mutta hajanaisesti saatavilla. Kerätään yhdessä tälle Padlet-seinälle tietoa neurokirjoon liittyvästä tuesta, koulutuksista, valmennuksista, palveluista ja muusta mielenkiintoisesta!

  • Lue ohjeet seinän ylälaidasta.
  • Varsinkin mobiililaitetta käytettäessä kannattaa laajentaa  seinä oikean ylänukan nuoli-kuvakkeesta.
  • Plussaa painamalla pääset lisäämään oman julkaisun, joka hyväksynnän jälkeen tulee näkyviin seinälle. 
  • Lisää julkaisuun aiheen nimi, linkki/kuva tms sekä mahdolliset lisätiedot.

We do it together!

Tehty Padletilla
Scroll to Top