Palvelumme

Monipuolinen valmennustiimimme tarjoaa laaja-alaista ja tehokasta ammattiapua ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin.
Palvelutarjontamme ulottuu sosiaalipalveluista terapiapalveluihin.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Tukihenkilötyö

Ammatilliset tukihenkilömme ovat pitkään alalla toimineita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on terapeuttista, ratkaisukeskeistä tai menetelmällistä osaamista. Tukihenkilösuhde pitää sisällään pääsääntöisesti asiakkaan tukemista ja säännöllisiä tapaamisia, sekä lisäksi sosiaalisen verkoston ylläpitämistä ja päivittämistä esimerkiksi lapsen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tukihenkilösuhteessa asiakasta tuetaan arjen haastavissa tilanteissa kotona, koulussa ja vapaa-ajan haasteissa. Tapaamiset ovat kotona, yrityksen tiloissa tai muussa sovitussa ympäristössä.

Atte Voutilainen, puh. 045 122 3365, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Perhetyö

Teemme perhetyötä pitkäkestoisesti, kriisiluonteisesti tai arvioivalla työotteella. Perhetyö toteutetaan työpareina, jolloin osana perhetyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi perhearviointia. Työskentelyssä voi olla mukana perhe- tai pariterapeutti, sosiaalityöntekijä tai muu ammattilainen tukemassa sosionomin toteuttamaa perhetyötä. Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti kotona, mutta tarvittaessa yrityksen tiloissa tai muissa yhdessä sovituissa tiloissa.

Atte Voutilainen, puh. 045 122 3365, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Perhearviointi

Käytössämme on arviointimenetelmä, joka kattaa perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja muutostarpeiden arvioinnin. Perhearvioinnin avulla perhettä arvioidaan kokonaisuutena, yhdessä perheen kanssa; näin saadaan tietoa lapsesta osana perheyhteisöä. Perhearvioinnin kesto on noin kolme kuukautta ja se voidaan toteuttaa muun työskentelyn ohella, kuten esimerkiksi intensiivisen perhetyön osana.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin rakenteen, jonka avulla sekä perheenjäsenet että työntekijät voivat yhdessä oppia perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta. Perhearviointi sisältää joukon menetelmiä, jotka auttavat työntekijää edistämään perheen sisäistä vuorovaikutusta. Menetelmä toimii myös interventiona. Arvioinnin tuloksena perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti sekä suhteellisen objektiivisesti havainnoiden.

Perheterapeuttisiin ideoihin perustuva perhearviointi pyrkii arvioimaan perhettä ja sen jäsenten välisiä suhteita kokonaisuutena. Perhearvioinnissa otetaan huomioon myös perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka vaikuttavat perheenjäsenten kykyyn vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja haasteiden arviointi voi auttaa muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Suunniteltaessa lapsen ja perheen tarvitsemia palveluja, tukitoimia ja interventioita
 • Arvioitaessa ja mitatessa perhetyön muutoksia, kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Atte Voutilainen, puh. 045 122 3365, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Kotiin vietävä perhekuntoutus

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen perustaitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä.

Elämän Huoltamolla avomuotoinen perhekuntoutus toteutetaan joko kotiin vietynä tai kotona ja osittain Elämän Huoltamon tiloissa. Koko perhe osallistuu toimintaan ja työskentelyyn, ja kuntoutus voidaan räätälöidä perheen tarvekohtaisesti. Perhekuntoutuksessa pyritään vahvistamaan perheen toimintakykyä, arvioimaan ja tukemaan perheen toimintatapoja, vuorovaikutusta sekä luomaan perheeseen turvallista ja luottavaista ilmapiiriä. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää myös perhearviointia osana työskentelyä.

Atte Voutilainen, puh. 045 122 33 65, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi
Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 6026, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman välisiä valvottuja tapaamisia tulee harkita silloin, jos lapsen ja vanhemman väliseen tapaamiseen liittyy lapseen kohdistuvaa uhkaa ja erityistä huolta. Tilanne voi olla huolestuttava, mikäli tapaava vanhempi ei kykene hoitamaan lasta tai kohtelee lasta hänen etunsa vastaisella tavalla.

Valvottuja tapaamisia pidetään, kun tapaamisiin ei liity varsinaista huolta tai uhkaa lapsen kannalta, mutta lapsi ei ehkä ole tavannut vanhempaansa aikaisemmin lainkaan tai yhteydenpito on ollut erittäin vähäistä. Tilanteen taustalla voi olla vanhempien välisiä ristiriitoja tai lähivanhemman kielteinen myötävaikuttaminen lapseen. Mikäli lapsen ja vanhemman tapaamiset eivät toteudu tavalliseen tapaan etävanhemman kotona, tapaamiset voidaan järjestää perustellusta syystä eriasteisesti valvottuina.

Lapsi voi tavata vanhempaansa valvotusti turvallisen ammatti-ihmisen läsnä ollessa. Ennen tapaamista asiakas tai asiakkaat voivat sopia tutustumiskäynnin yrityksemme tiloissa, jotta varsinaiset tapaamiset sujuisivat helpommin.

Tapaamisissa alan ammattilainen on läsnä lapsen ja vanhemman kohtaamisessa. Tarvittaessa asiantuntija puuttuu kohtaamisiin, mikäli ne ovat lapsen iälle sopimattomia tai toista vanhempaa loukkaavia. Tapaamisista luodaan mahdollisimman turvallisia ja viihtyisiä kaikille osallistujille.

Janne Paljärvi, puh. 0400 711 334, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Tuetut tapaamiset

Kyseisissä tapaamisissa alan ammattilaisella on aktiivisempi rooli vanhemman ja lapsen tapaamisessa. Asiantuntija voi ohjata aikuista kohtaamaan lapsen iän mukaisella tavalla ja olla tukena niin vanhemmalle kuin lapsellekin. Tuettujen tapaamisten tarkoituksena on se, että vanhempi oppii olemaan emotionaalisesti lapsen saatavilla, tutustuu ja kuuntelee lasta.

Janne Paljärvi, puh. 0400 711 334, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Valvotut vaihdot

Palvelua tulee harkita silloin, kun lapsen lähivanhemman tai sijaisperheen sekä tapaavan vanhemman välillä on väkivallan uhkaa, lähestymiskielto tai muuta erityistä huolta. Valvotuilla vaihdoilla mahdollistetaan lapsen turvallinen siirto tapaavan vanhemman luokse ja takaisin.

Janne Paljärvi, puh. 0400 711 334, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta perustuu lastensuojelulain 22 §:ään. Sosiaalitoimen velvollisuus on hakea lapselle edunvalvojaa, mikäli huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua. Samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Edunvalvoja toimii huoltajan sijaan määrätyssä asiassa lapsen puhevallan käyttäjänä.

Elämän Huoltamo tarjoaa laadukasta ja puolueetonta lastensuojelun edunvalvontaa sekä lastensuojeluprosessiin että rikosprosessiin. Henkilökunnallamme on laaja kokemus lastensuojelutyöstä ja työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Toimialueemme kattaa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja pääkaupunkiseudun. Työntekijämme ovat suorittaneet virallisen edunvalvojakoulutuksen.

Janne Paljärvi, puh. 0400 711 334, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jolla vahvistetaan ihmisen elämänhallinnan taitoja niin, että hän selviää paremmin sosiaalisissa tilanteissa ja arjessa. Valmennus on suunnattu niille, joiden arkea vaikeuttaa ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten syndrooma tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa etsitään yhdessä valmennettavan kanssa hänen voimavarojaan, jonka jälkeen lähdetään niiden vahvistamisen kautta etenemään kohti parempaa arkea. Neuropsykiatrisen valmennuksen keinoina käytetään asiakkaan muun muassa ratkaisukeskeisiä keinoja, NLP- tai eläinavusteisia menetelmiä.

Elämän Huoltamon neuropsykiatrisilla valmentajilla on jokin sosiaali- tai terveysalan peruskoulutus sekä lisäkoulutuksena neuropsykiatrisen valmentajan opinnot.

Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 6026, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto toteutetaan tarpeen mukaan asiakkaan asuinpaikkakunnalla. Verkostojemme kautta pystymme toteuttamaan jälkihuollon useilla eri paikkakunnilla. Jälkihuollossa asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti kaikilla elämän osa-alueilla keskittyen asiakkaan toimintakykyyn ja pystyvyyteen. Virastoasioinnissa auttaminen, opiskelu- tai työpaikan etsintä ja järjestäminen, elämänhallinnallisten taitojen lisääminen, liikkuminen ja sosiaalisissa taidoissa kehittyminen ovat asiakkaan tukemisen keskiössä. Tarvittaessa tarjoamme tukea myös asunnon järjestämisessä.

Atte Voutilainen, puh. 045 122 3365, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Aikuissosiaalityö

Aikuisasiakkaiden kanssa tehtävä tukityöskentely pohjaa yhteiseen asiakassuunnitelmaan ja tavoitteisiin, sekä asiakkaan elämäntilanteen selkiytymisen myötä toteutettavaan tukemiseen. Työskentelyssä huomioidaan asiakkaan elämäntilanne, ja tuki kohdennetaan tarvittaviin asioihin. Tuki voi olla asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kohentamiseen tähtäävää. Sosiaalityö voi myös keskittyä joihinkin yksittäisiin asioihin, kuten esimerkiksi opiskelussa tukemiseen, työllistymiseen, sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun sekä asumisen ja elämänhallinnallisten taitojen opetteluun. Asiakkaan sosiaaliset verkostot kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja näiden tahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Janne Paljärvi, puh. 0400 711 334, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Päihdetyö

Elämän Huoltamon tarkoituksena on kehittää ja tarjota avomuotoiseen päihdekuntoutukseen sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita muun kunnassa tehtävän päihdehuoltotyön tueksi. Tarjottava palvelu toteutetaan yhteistyössä kunnan olemassa olevien palveluiden kanssa. Yrityksemme tarjoaa sosiaaliohjausta ja terapeuttista osaamista. Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut sekä muu terveydenhuollon osaaminen hankitaan joko kunnalta tai alihankintana muilta palveluntuottajilta.

Atte Voutilainen, puh. 045 122 3365, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Maahanmuuttajatyö

Tarjoamme kokonaisvaltaista valmentavaa työskentelyä maahanmuuttajien kanssa. Työskentelyssämme painottuvat asiakkaan elämäntilanteen ja vahvuuksien selvittäminen, olemassa olevien verkostojen kartoittaminen ja uusien luominen, omien kykyjen ja voimavarojen etsiminen, tulevaisuusorientoitunut työote sekä kulttuuriin tutustuttaminen. Valmentajamme kulkee asiakkaan mukana viranomaisverkostoissa työkokeilu-, opiskelu- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tuemme asiakasta löytämään paikkansa yhteiskunnassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa – asiakkaan omatoimisuus säilyttäen.

Janne Paljärvi, puh. 0400 711 334, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

te-palvelut

Te-palvelut

Työllistymistä ja kouluttautumista edistävät palvelut

Työhönvalmennus

Elämän Huoltamo tarjoaa asiakkaalleen oman työhönvalmentajan. Henkilökohtainen palvelumme toteutetaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä otteella, asiakkaan omia vahvuuksia kehittämällä ja kohentamalla yksilön motivaatiota kohdata työelämän vaatimukset.

Työhönvalmentaja auttaa asiakasta löytämään työkokeilu- tai työpaikan tukien häntä työhaastatteluissa ja oman osaamisen markkinoinnissa. Työhönvalmennus toteutetaan asiakaslähtöisesti räätälöiden.

Jarkko Saari, puh. 045 852 3708, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Uraohjaus

Uraohjauksemme on tehokas menetelmä kunkin asiakkaan henkilökohtaisen urasuunnittelun ja työssä kehittymisen tueksi. Uraohjauksessa lisätään yksilön tietoisuutta omista voimavaroista, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja taidoista, tavoitteista sekä mahdollisista kehittymisen rajoitteista. Yhdessä asiakkaan kanssa selvitetään aluksi, mitä hän eniten haluaa omalla urallaan tavoitella ja mitä se vaatii henkilökohtaisen kehityksen kannalta.

Uraohjaus auttaa yksilöä näkemään tilanteensa realistisesti ja löytämään toteutettavissa olevia ratkaisuja. Uraohjauksessa hyödynnetään Everything DiSC® -työtyylianalyysia, jonka pohjalta saatua tietoa hyödynnetään urasuunnittelussa.

Jarkko Saari, puh. 045 852 3708, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Out of Box –työnhakuvalmennus

Kuinka erottua kovassa kilpailussa työpaikoista? Miten teen näkyväksi oman henkilöbrändini ja erotun edukseni työnantajan rekrytointiprosessissa?

Elämän Huoltamossa haluamme tarjota sinulle aktiivista työnhakua. Haluamme olla tukemassa sinua saavuttamaan työnhakusi tavoitteet tuomalla esiin osaamisesi ja ehdottomat vahvuutesi. Edellytämme sinulta oikeanlaista asennetta ja halua täyttää arkeasi työnteolla ja uusilla onnistumisen kokemuksilla.

Työnhakuvalmennuksen kohderyhmänä ovat kaikki ikäryhmät. Nuorten osalta pyrkimyksenä on tuoda esille omaa osaamista, mielenlaatua ja ajattelutapaa. Varttuneempien osalta tuodaan esille mittavaa kokemusta, asiantuntemusta ja elämänkokemusta myönteisinä asioina.

Työnhakuvalmennusta toteutetaan ryhmämuotoisena työskentelynä saadaksemme mahdollisimman laajan näkökulmien kirjon juuri omien erottuvuustekijöiden esille nostamisessa. Valmennuksessa hyödynnetään ryhmän sisäistä kannustavaa ilmapiiriä ja luodaan kaikille osallistujille yksilölliset ja erottuvat työhakemukset.

Jarkko Saari, puh. 045 852 3708, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Psyykkistä toimintakykyä vahvistavat palvelut

Erityisohjauspalvelu ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Elämässämme saattaa tulla eteen hetkiä, jolloin tarvitsemme erityisohjausta. Omasta erityisyydestä johtuen elämässä on saattanut joutua törmäämään moniin haasteisiin ja oma identiteetti on jo alkanut muotoutua tietyn erityispiirteen mukaan. Yksilöstä on tullut esimerkiksi etuliitteellä ADHD-varustettu henkilö ja tällä on saattanut olla suuri vaikutus omaan identiteettiin ja pystyvyysuskoon.

Valmennuksemme avulla vahvistetaan pystyvyysuskoa, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Samalla opetellaan vastuun ottamista omista yksilöllisistä lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Erityisohjauksessa huomioidaan kunkin yksilön toiveet ja tarpeet sekä ohjataan voimavaroja yksilölle merkitykselliseen ja samalla tavoitteelliseen toimintaan. Yhdessä tekemällä ja ulkopuoliselle tuntemuksiaan jakamalla on helpompaa ratkoa oman elämän solmukohtia.

Erityisohjauspalvelu ja neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan pääasiallisesti ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Ratkaisukeskeisyyden lisäksi teoreettisina viitekehyksinä hyödynnetään muiden muassa positiivista psykologiaa, voimavarakeskeisyyttä, NLP:tä sekä käyttäytymistyylianalytiikkaa. Valmennuksessa asiakas asettaa tavoitteen, jonka saavuttamiseksi rakennetaan toimiva ja konkreettinen polku – valmentajamme tukemana ja kannustamana.

Valmennus toteutetaan niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksina. Pienryhmätoiminta sopii erinomaisesti vertaisryhmätueksi. Ryhmässä vallitsee rento, mutkaton ja samalla luottamuksellinen ilmapiiri. Yhdessä toimimalla yksilöt saavat tilanteeseensa useamman ihmisen ajatuksia ja näkökulmaa.

Palvelut on suunnattu 16–21-vuotiaille nuorille, 21–29-vuotiaille nuorille aikuisille sekä varttuneemmille aikuisille.

Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 6026, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Työnohjaus ja koulutuspalvelut

Työnohjaus- & koulutuspalvelut

Työyhteisön kehittäminen

Mitä, jos yrityksesi, henkilökuntasi ja sinä itse alan ammattilaisena olisitte parhaassa mahdollisessa tuloskunnossa? Mitä, jos tekisitte töitä vieläkin energisemmällä työotteella, sitoutuneemmalla tiimillä ja yhteisillä tavoitteilla? Mitä, jos ymmärtäisitte niin toisianne kuin sidosryhmiänne ja asiakkaitanne entistä paremmin? Mitä, jos tiiminne toimisi paremmin ja palautteenanto olisi sujuvaa? Lopetetaan turha jossittelu ja tehdään siitä yhdessä totta!

Työyhteisöille ja yrityksille suunnatut valmennuspalvelumme ovat oiva keino tukea, motivoida, aktivoida ja sitouttaa esimiehistöä, työyhteisöä ja yksittäisiä työntekijöitä. Voit myös kiittää työryhmääsi tai työntekijöitäsi valmennuksella, jonka vaikutus näkyy yrityksessäsi positiivisena tuloksena! Tuottaaksemme sitä, mitä työyhteisönne aidosti tarvitsee, haluamme tutustua teihin perusteellisesti luodaksemme yhdessä toimivimman kokonaisuuden.

Elämän Huoltamon valmennuspalvelut ovat:

 • tavoitteellisia
 • aitoa työtä itsensä ja tiiminsä kanssa
 • muutosta tukevia
 • ammattitaitoisia
 • tuloksellisia
 • arvioitavissa olevia.

Valmentajamme työskentelevät valmennuksen ja työnohjauksen menetelmillä, joissa keskiössä on voimavaraistava ja ratkaisukeskeinen työote. Vuorovaikutus, identiteetti, itsetuntemus sekä itsetunto ovat työmme kulmakiviä.

Valmennukset toteutetaan ensisijaisesti valmennuskeskuksellamme Lahdessa (Hämeenkatu 9, U krs.). Toteutamme työyhteisön kehittämispalvelut myös räätälöidysti työpaikoilla. Leirivalmennuksetkin ovat mahdollisia.

Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Esimiestyön kehittäminen

Esimiesvalmennuksessa paneudutaan esimiestyön ytimeen sekä rajapinnoille ja pureudutaan omaan tapaan ja tyyliin olla esimies. Valmennuksessa pureskellaan tärkeitä kysymyksiä esimiestyön kehittämisen näkökulmasta:

 • Miten kehityn esimiehenä; haastanko itseäni?
 • Miten johdan itseäni ja työyhteisöni jäseniä; viestinkö oikein?
 • Miten persoonani ja osaamiseni nivoutuvat esimiesasemaani?
 • Kuka tukee minua työssäni?
 • Osaanko rajata työtäni, teenkö oikeita asioita?
 • Saanko palautetta?
 • Miten kohtaan asiakkaani?
 • Voisinko tehdä vieläkin parempaa tulosta?

Valmennuksen yleistavoitteena on saada aikaan paras mahdollinen tuloskunto fokusoitumalla oikeisiin asioihin ja ymmärtämällä sekä omaa että muiden tyyliä toimia. Valmentaja auttaa hyvillä kysymyksillä, jäsennyksillä, haastamalla ja fasilitoimalla esimiestä tai yrittäjää hahmottamaan asioita eri näkökulmista, saamaan uusia oivalluksia työhön, liiketoiminnan kehittämiseen sekä tukea jaksamiseen.

Valmennukset toteutetaan ensisijaisesti valmennuskeskuksellamme osoitteessa: Hämeenkatu 9, U krs, Lahti. Toteutamme työyhteisön kehittämispalvelut myös räätälöidysti työpaikoilla. Leirivalmennuksetkin ovat mahdollisia.

Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi
Jarkko Saari, puh. 045 852 3708, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Johtoryhmätyöskentely

Kuinka voimme entisestään tehostaa johtoryhmän jäsenten keskinäistä työskentelyä tai kehittää omaa esimiestyötämme erityisesti ihmisten johtamisen näkökulmasta? Kuinka saamme enemmän irti omasta ryhmästämme? Miten rakennamme huipputyöryhmän? Voi olla, että ruuvin kiristäminen ei ole enää mahdollista, joten on löydettävä muita keinoja.

Johtoryhmätyöskentely on kohdennettua täsmäohjausta esimiestyön tehostamiseen ja johtoryhmissä leadership-johtamisen kehittämiseen. Valmennuksessa keskitytään erilaisten persoona- ja käyttäytymistyylien tunnistamisen kautta tehostamaan johtamisen viittä K:ta. Hyvän johtamisen viisi K:ta ovat: kunnioitan, kysyn, kuuntelen, kannustan ja kiitän.

Koska olemme erilaisia, tarvitsemme itsemme sekä toistemme ymmärrystä päästäksemme seuraavissa asioissa huipputuloksiin:

 • Kun osoitan kunnioitusta ja lähtökohtaisesti ihmiskäsitykseni on positiivinen, minusta huokuu arvostus ympärilläni olevia ihmisiä kohtaan.
 • Kysymällä juuri oikealla tavalla tunnistamaltani käyttäytymistyyliltä saan oikeita ja täsmällisiä vastauksia.
 • Kun tunnistan kyseisen käyttäytymistyylin, kuuntelu tehostuu, sillä pystyn poimimaan hänen sanomastaan juuri olennaisen ja hänelle merkityksellisen sisällön.
 • Kun tiedän, millaiset tekijät juuri tätä persoonatyyppiä motivoivat, opin kannustamaan oikealla tavalla ja käyttämään oikeita sanoja ja keinoja juuri hänen kohdallaan.
 • Herättämällä luottamusta ja luottamalla ihmisiin syntyy kunnioittavaa keskustelua ja ihmiset ovat avoimempia. Avoimuudesta osoitetaan kiitollisuutta.

Johtoryhmätyöskentelyn hyödyt ja sisältö:

 • Ratkaisukeskeinen valmennus, jossa yhdessä etsimällä löydetään keinot parempien tulosten saavuttamiseksi.
 • Valmennettavien itsetuntemus lisääntyy ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan toimintaan sekä muiden toiminnan tehostamiseen moninkertaistuvat.
 • Valmennuksessa motivointitaidot kehittyvät, joten ihmisten johtaminen ja sitouttaminen helpottuvat
 • Näin saadaan lisättyä henkilöstön työn imua ja sitoutumista
 • Valmennuksen jälkeen palautteen antaminen ja vastaanottaminen tehostuvat.
 • Henkilökohtainen Everything DiSC® -henkilöanalyysi on 20-sivuinen matkaopas erilaisten persoona- ja käyttäytymistyylien maailmaan ja konkreettinen ohjekirja toiminnan tehostamiseksi.
 • Sisältää valmennuksessa tarvittavat työkirjat.

Työskentelyn kesto ja hinnoittelu ovat aina organisaatiokohtaisia. Pituus määräytyy yhteisellä sopimuksella käytyjen keskusteluiden pohjalta. Everything DiSC® -henkilöanalyysin lisäksi on mahdollisuus hyödyntää WoL® Johtamisen parhaat käytännöt -profiilia.

Valmennukset toteutetaan ensisijaisesti valmennuskeskuksellamme osoitteessa: Hämeenkatu 9, U krs, Lahti. Toteutamme työyhteisön kehittämispalvelut myös räätälöidysti työpaikoilla. Leirivalmennuksetkin ovat mahdollisia.

Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi
Jarkko Saari, puh. 045 852 3708, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu ohjaajan ja ohjattavan välisessä vuorovaikutuksessa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työidentiteettiin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä, jossa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjauksen yleisinä tavoitteina on auttaa ohjattavaa onnistumaan ja jaksamaan työssään, avata työhön uusia näkökulmia, kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja, auttaa ajan hallinnassa sekä tukea ammatillista kehittymistä. Työnohjaus auttaa nostamaan työntekijän vahvuuksia, voimavaroja, onnistumisen kokemuksia ja ammatillista reflektiota, ja tukee näin ollen työhyvinvoinnin tavoitteita.

Työnohjaus auttaa työntekijää vahvistamaan itsensä johtamista selkeyttämällä perustyötä, jäsentämällä ajatuksia sekä tuntoja ja vahvistamalla vuorovaikutusta sekä vaikuttavaa kohtaamista arjen työssä. Työnohjauksen avulla on mahdollista havaita uusia haasteita työssä. Elämän Huoltamon työnohjauksen teoreettisina viitekehyksinä ovat ratkaisukeskeisyys, voimavaraistaminen, narratiivisuus sekä positiivisen psykologian näkökulmat. Näin ollen työskentelyn keskiössä ovat toisintekemisen näkökulmat, onnistumisten tutkiminen sekä eteenpäin vievä työote. Toiminnalliset menetelmät, ajatusjumppa sekä oivalluttaminen ovat osa Elämän Huoltamon työnohjausta.

Elämän Huoltamo tarjoaa työnohjausta niin yksilöille ja ryhmille kuin työyhteisöillekin. Työnohjaus on kestoltaan yksilölle 45–90 minuuttia tapaamista kohden ja ryhmälle 90–120 minuuttia tapaamista kohden. Työnohjaus tapahtuu joko tilaajan omissa tiloissa, jolloin liikkumiseen ei tarvitse käyttää aikaa, tai Elämän Huoltamon valmennustiloissa Lahdessa. Tällöin on mahdollista päästä irti työympäristöstä ja vahvistaa näin työnohjauksen vaikuttavuutta.

Työnohjaukseen määritellään tavoitteet ensimmäisessä tapaamisessa. Näitä tavoitteita tarkistetaan prosessin eri vaiheissa. Elämän Huoltamon työnohjaus perustuu yksilön vaikuttavaan kohtaamiseen, vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen sekä erilaisten persoonien välisen ymmärryksen lisäämiseen. Yksilön aito kohtaaminen, kuuleminen sekä asioiden tarkastelu useasta eri näkökulmasta ovat työnohjauksemme kulmakiviä.

Työnohjaukset ovat tarpeittensa ja haastavuutensa vuoksi aina yksilöllisiä, ja näin ollen niin hinnoittelun kuin prosessinkin osalta neuvoteltavissa. Valmennustiloissamme toteutettaviin työnohjauksiin on tarpeen mukaan liitettävissä joogapalvelu.

Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi
Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 60 26, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Kristalli-livetyönohjaus toiminnan kehittämisen ja esimiestyön tueksi

Elämän Huoltamo tuottaa livevalmennusta eli yhdessä asiakkaan kanssa määritellyssä työvuorossa tapahtuvaa reaaliaikaista, reflektoivaa ja havainnoivaa työnohjauksen sekä coachauksen menetelmiin pohjautuvaa valmennusta. Työskentelyote on aktiivinen: valmentaja toimii työvuorossa aktiivisena toimijana ennalta määritellyn viitekehyksen kautta. Livevalmennuksessa työvuorossa olevat saavat mahdollisuuden niin yksilölliseen ohjaukseen kuin ryhmä-, esimies- tai parityönohjaukseen aina tilanteen mukaan. Livevalmennuksen pääperiaatteena on aina työn ilon löytämisen funktio pohjautuen vahvistavan palautteen ja vaikuttavan kohtaamisen keinoihin.

Yksi livevalmennus kestää yleensä noin kuusi tuntia. Valmennus voidaan asettaa yhteen työvuoroon tai mahdollisesti työvuorojen vaihtumisen ajankohtaan, jolloin voidaan tarkastella kahta työryhmää ja tavoittaa näin suurempi otanta. Livetyönohjaus toteutetaan aina prosessina – ei ainoastaan yksittäisinä täsmäiskuina.

Livevalmennusta on hyödynnetty muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • työvuoron sisäisen vuorovaikutuksen arviointi
 • kollega- ja asiakassuhteiden arviointi
 • työprosessien ja -menetelmien toimivuuden arviointi
 • työntekijän tai työryhmän ammatillisen osaamisen ja yhteistyön reaaliaikainen vahvistaminen
 • esimiestyön vahvistaminen
 • organisaatiokulttuurin havainnointi
 • työntekijöiden työnkuvan kirkastaminen tai uudelleen määrittely.

Työntekijöiltä ja esimiehiltä saadun palautteen mukaan livevalmennus tarjoaa reaaliajassa:

 • mahdollisuuden tarkastella omaa ammatillista roolia ja omaa potentiaalia työtehtävissä
 • mahdollisuuden hyödyntää ns. ulkopuolisen tarkkailijan näkemystä ja osaamista
 • vahvistavaa palautetta onnistumisille mahdollisine parannusehdotuksineen
 • henkilöstön välisen vuorovaikutuksen avaamista; mahdollisuuden kuulla toinen toistaan paremmin
 • erilaisuuden sanoittamista ja ymmärryksen parantamista toinen toisistaan
 • mahdollisuuden pohtia syvällisemmin erilaisia prosesseja; miksi tehdään niin kuin tehdään?
 • tukea esimiestyöhön: niin asioiden kuin ihmistenkin johtamiseen
 • ulkopuolisen antamaa reflektointi pintaa organisaatiokulttuuriin ja niihin ilmiöihin, joita yhteisöstä nousee esiin.

Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi
Tero Jääskeläinen puh. 044 540 6026, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Koulutuspalvelut ja asiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalle

Elämän Huoltamo tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille erilaisia substanssiosaamista syventäviä koulutuksia vahvalla ammattitaidolla ja intohimolla. Koulutuksemme vahvistavat ja täydentävät osallistujien omaa ammatillista osaamista innostaen toisintekemisen kulttuuriin, näkökulmien muuttamiseen ja oivaltamiseen.

Asiakkaallemme räätälöitävät koulutuksemme antavat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Tarvitsetko itse tai työyhteisösi lisätyökaluja vielä parempien tulosten saavuttamiseen
 • Miten voidaan parhaiten vastata haastavasti käyttäytyvän lapsen, nuoren tai aikuisen haasteisiin
 • Miten vahvistetaan asiakkaan omaa kyvykkyyttä
 • Miten vahvistetaan työelämässä jaksamista
 • Miten luodaan positiivinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa
 • Miksi empaattinen kohtaaminen kannattaa?

Kaikki käytännönläheiset ja toiminnalliset koulutuksemme ovat ratkaisukeskeisiä ja voimaannuttavia ja hyödyntävät koulutettavien vahvuuksia. Näin mahdollistetaan opittujen taitojen ja ajattelutapojen siirtyminen osaksi arkista työskentelyä.

Valmennukset toteutetaan pääasiassa Toisintekijöiden valmennuskeskuksessa Lahdessa (Hämeenkatu 9, U krs.). Tilauskoulutukset voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi ja toteuttaa myös asiakkaan omissa toimitiloissa.

Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 60 26, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi
Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Yksilö- ja parisuhdepalvelut

Yksilö- & ihmissuhdepalvelut

”Meille on syntynyt tunne, että haluaisimme esitellä sinulle erään äärimmäisen tärkeän henkilön, jonka kanssa keskustelu olisi sinulle suureksi hyödyksi. Saatat yllättyä, kun sanomme, että se ole sinä itse.”
– George Berkeley

Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus valita onnellisempi elämä. Jokaisella parisuhteella on mahdollisuus olla molempia tyydyttävä ja hyvää oloa tuottava parisuhde. 

Tietoisuus omasta toiminnasta antaa mahdollisuuden rakentaa uutta ja löytää työkaluja enemmän omannäköiseen elämään. Pienilläkin muutoksilla voi elämästä tulla helpompaa ja merkityksellisempää. Kun kohtaat itsesi yksilönä, opit hyväksymään kokonaisuuden ja sinulla on avaimet toista kunnioittavaan ja arvostavaan vuorovaikutukseen. 

Arvomme, ideologiamme ja toimintatapamme perustuvat tutkittuun tietoon mielen hyvinvoinnista. Emme usko pilvilinnoihin emmekä epämääräisiin hokkuspokkus-temppuihin. Tietoisuuden kehittämisen ja valmennuksen kanssa kuljemme rinnallasi , kohti sinulle tärkeitä päämääriä. 

Solmu parisuhteessa -valmennus

Täyttyykö parisuhteenne arki riidoista? Kiertääkö keskustelunne jatkuvasti samalla kehällä? Oletteko etääntyneet liian kauaksi toisistanne? Pohditteko, millainen on yhteinen tulevaisuutenne vai onko sellaista ylipäätään? Löytyykö yhteisen polkunne varrelta mutkia, jotka ovat jättäneet kiviä hiertämään kengissä?

Solmuja parisuhteessa -valmennus on teille, joiden parisuhteessa ovat omat keinot ja voimavarat jo loppuneet. Valmennusprosessissa käsittelemme suhteenne solmukohtaa yhdessä koulutetun parisuhdeohjaajan kanssa. Tehokkaan menetelmän ansiosta teidät ohjataan keskeisten asioiden äärelle ja teillä molemmilla on mahdollisuus kertoa asioista omasta näkökulmastanne turvallisessa tilanteessa. Valmennuksessa opitte ymmärtämään toisianne, tulette aidosti kuulluiksi ja saatte konkreettisia keinoja selvittää parisuhdesolmuanne.

Solmuja parisuhteessa -prosessi

Valmennuksen aikana tavataan kahdeksan kertaa; prosessi kestää kaikkiaan 16 tuntia.

Solmu on tutkittu ja mallinnettu menetelmä, jossa menneisyyden ja historian kautta pohditaan solmun vaikutusta suhteeseen, jäsennetään solmua selkeäksi ja keskitytään molempien kuulluksi tulemiseen. Prosessin aikana pohditaan myös arvoja ja tarpeita parisuhteelle ja sen tulevaisuudelle. Lopussa päämäärä ja toimintasopimus näyttävät tietä eteenpäin kohti parempaa parisuhdetta tai hyvää elämää erillään.

Jokaisella tapaamiskerralla on sovittu teema. Tapaamisten aiheet:

 • Solmu parisuhteessa -työskentelyn aloitus ja solmun määritteleminen
 • Yhteisen taipaleen tarkasteleminen: miten tähän on tultu?
 • Omien ja kumppanin tunteiden kuunteleminen: miltä tuntuu?
 • Kehon viestien tunnistaminen: onko seksuaalisuus solmussa?
 • Solmutilanteen jäsentäminen: missä ollaan nyt?
 • Toiveet, unelmat ja päämäärät: mitä tahdon?
 • Sanoista tekoihin: miten toimitaan?
 • Yhteenveto ja palaute: mitä eväitä saimme?

Valmennuksen hinta on 960 € (sis. alv 24 %).

Susanna Syld, puh. 040 5316306, susanna@rouvasyld.fi

Parivalmennus

Haetko muutosta parisuhteeseesi?

Tahdotko parisuhteestasi paremman? Haluatko enemmän läheisyyttä ja kokemusta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta? 

Parineuvontaan voi tulla vahvistamaan parisuhdettasi ja parisuhdetaitojasi, ehkäisemään ongelmia ja selvittämään niitä. Voit tulla myös yhdessä kumppanisi kanssa oppimaan itsestänne ja erilaisuudestanne ja nostamaan erilaisuutenne vahvuudeksi.

Parisuhdetaitoja voi ja kannattaa opetella. Tietoisella tekemisellä ymmärrämme omaa toimintaamme; näin meidän on helpompaa toimia toista kunnioittaen ja parisuhteemme parhaaksi.

Parisuhde on ennen kaikkea viestintäsuhde; vuorovaikutustaitojen opettelu tekee siten suhteestasi helpompaa. Pienistäkin ymmärryksen siemenistä voi olla merkittävä apu muutokseen. 

Valmennuksen hinta on 80 € ( sis. alv 24%)

Susanna Syld, puh. 040 5316306, susanna@rouvasyld.fi

Seksuaalineuvonta

Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta seksuaalisuus on merkittävä tekijä.  Seksuaalisuuden teemat mietityttävät meitä kaikkia elämän matkalla, luottamuksellisella keskustelulla aukeaa usein meiltä kaihertavat asiat. 

Jokaisella on oikeus hyvään ja itsensä näköiseen seksielämään – niin parisuhteessa kuin yksinkin.

Seksuaalineuvontaan olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet ja juuri sellaisten asioiden kanssa, joista haluat keskustella. Seksuaalineuvonta on empaattista, läsnä olevaa. Yhdessä ratkomme seksuaalisuuteen liittyviä haasteita, tarkastelemme kipukohtia ja teemme tavoitteellista työtä paremman hyvinvoinnin eteen. Yhdessä voimme päästä paljon pidemmälle kuin yksin.

Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan seksuaalisuudesta, minäkuvastasi sekä ihmissuhteistasi – ehdottoman luottamuksellisesti.

Seksuaalineuvonnan hinta on yksilölle 60 €/ tunti ( sis. alv  24%) /  pariskunnalle 80€/tunti ( sis.alv24%)  

Susanna Syld, puh. 040 531 6306, susanna@rouvasyld.fi

Terapiapalvelut

Terapiapalvelut

Elämän Huoltamo tarjoaa terapiapalveluja niin yksilöille, pareille kuin perheille. Yksilölliset palvelut koostuvat matalan kynnyksen terapeuttisesta keskusteluavusta sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä perhe-, pari- ja yksilöpsykoterapiasta.

Terapeuttinen keskusteluapu

Terapeuttinen keskusteluapu on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa keskusteluapua ulkopuolisen ammatti-ihmisen kanssa. Keskusteluissa hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Tarkoitus on vastata nopealla aikataululla asiakkaan tarpeeseen. Terapian ei aina tarvitse olla pitkäkestoista, vaan tilanteeseen voidaan löytää asiakkaan kanssa ratkaisuja jo muutamilla tapaamisilla.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen perheterapia

Pysähdytään pohtimaan asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilannetta, elämänhistoriaa ja siihen liittyviä kokemuksia yhdessä terapeutin kanssa. Perheterapiassa pyritään ymmärtämään, tutkimaan ja hoitamaan perheen vuorovaikutuksessa esiintyviä haasteita ja häiriöitä, sekä niiden aiheuttamia haittoja niin perheelle kuin yksittäisille perheenjäsenille. Perheterapiassa keskeisenä vaikuttamisen keinona on perheen vuorovaikutuksen tutkiminen yhdessä perheenjäsenten kanssa.

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on tukea yksilön hyvinvointia tutkimalla ja vahvistamalla parisuhdetta. Pariterapiassa työskennellään parisuhteen äärellä, siihen liittyvissä kysymyksissä sekä arvojen ja asenteiden tarkastelemisessa. Pariterapian tarkoituksena on löytää rakentavia tapoja olla yhdessä ja vahvistaa puolisoiden välistä yhteyttä. Paripsykoterapialla on tutkitusti hyvä vaikuttavuus esimerkiksi masennuksen hoidossa.

Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapia

Asiakkaalla on mahdollisuus yhdessä terapeutin kanssa etsiä hukassa olevia voimavarojaan ja löytää keinoja selvitä haastavassa elämäntilanteessa tai elämänkriisissä. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija asettaen yhdessä terapeutin kanssa terapiatyöskentelylle tavoitteet. Terapeutin tehtävänä on tukea ja auttaa asiakasta löytämään uusia näkökulmia, voimavaroja ja konkreettisia keinoja, joiden avulla tulevaisuus näyttää jälleen valoisalta. Ratkaisukeskeisen terapian tapaamisiin ovat tervetulleita myös asiakkaan läheiset, mikäli asiakas niin haluaa.

Elämän Huoltamolla terapiapalveluita toteuttavat:

Perheterapeutti Atte Voutilainen, puh. 045 122 3365
Perhe- ja pariterapeutti Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 6026
Ratkaisukeskeinen yksilöterapeutti Jarkko Saari, puh. 045 852 3708
Ratkaisukeskeinen terapeutti Mari-Anne Talus, puh. 044 243 0515
Perheterapeutti Mia Hedberg, puh. 050 593 3416
yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Vieritä ylös