Palvelumme

Monipuolinen valmennustiimimme tarjoaa laaja-alaista ja tehokasta ammattiapua ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin.
Palvelutarjontamme ulottuu sosiaalipalveluista terapiapalveluihin.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatilliset tukihenkilömme ovat pitkään alalla toimineita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on terapeuttista, ratkaisukeskeistä tai menetelmällistä osaamista. Tukihenkilösuhde pitää sisällään pääsääntöisesti asiakkaan tukemista ja säännöllisiä tapaamisia, sekä lisäksi sosiaalisen verkoston ylläpitämistä ja päivittämistä esimerkiksi lapsen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tukihenkilösuhteessa asiakasta tuetaan arjen haastavissa tilanteissa kotona, koulussa ja vapaa-ajan haasteissa. Tapaamiset ovat kotona, yrityksen tiloissa tai muussa sovitussa ympäristössä.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Perhetyö

Teemme perhetyötä pitkäkestoisesti, kriisiluonteisesti tai arvioivalla työotteella. Perhetyö toteutetaan työpareina, jolloin osana perhetyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi perhearviointia. Työskentelyssä voi olla mukana perhe- tai pariterapeutti, sosiaalityöntekijä tai muu ammattilainen tukemassa sosionomin toteuttamaa perhetyötä. Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti kotona, mutta tarvittaessa yrityksen tiloissa tai muissa yhdessä sovituissa tiloissa.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Perhearviointi

Käytössämme on arviointimenetelmä, joka kattaa perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja muutostarpeiden arvioinnin. Perhearvioinnin avulla perhettä arvioidaan kokonaisuutena, yhdessä perheen kanssa; näin saadaan tietoa lapsesta osana perheyhteisöä. Perhearvioinnin kesto on noin kolme kuukautta ja se voidaan toteuttaa muun työskentelyn ohella, kuten esimerkiksi intensiivisen perhetyön osana.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin rakenteen, jonka avulla sekä perheenjäsenet että työntekijät voivat yhdessä oppia perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta. Perhearviointi sisältää joukon menetelmiä, jotka auttavat työntekijää edistämään perheen sisäistä vuorovaikutusta. Menetelmä toimii myös interventiona. Arvioinnin tuloksena perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti sekä suhteellisen objektiivisesti havainnoiden.

Perheterapeuttisiin ideoihin perustuva perhearviointi pyrkii arvioimaan perhettä ja sen jäsenten välisiä suhteita kokonaisuutena. Perhearvioinnissa otetaan huomioon myös perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka vaikuttavat perheenjäsenten kykyyn vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja haasteiden arviointi voi auttaa muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Suunniteltaessa lapsen ja perheen tarvitsemia palveluja, tukitoimia ja interventioita
 • Arvioitaessa ja mitatessa perhetyön muutoksia, kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Kotiin vietävä perhekuntoutus

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen perustaitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä.

Elämän Huoltamolla avomuotoinen perhekuntoutus toteutetaan joko kotiin vietynä tai kotona ja osittain Elämän Huoltamon tiloissa. Koko perhe osallistuu toimintaan ja työskentelyyn, ja kuntoutus voidaan räätälöidä perheen tarvekohtaisesti. Perhekuntoutuksessa pyritään vahvistamaan perheen toimintakykyä, arvioimaan ja tukemaan perheen toimintatapoja, vuorovaikutusta sekä luomaan perheeseen turvallista ja luottavaista ilmapiiriä. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää myös perhearviointia osana työskentelyä.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman välisiä valvottuja tapaamisia tulee harkita silloin, jos lapsen ja vanhemman väliseen tapaamiseen liittyy lapseen kohdistuvaa uhkaa ja erityistä huolta. Tilanne voi olla huolestuttava, mikäli tapaava vanhempi ei kykene hoitamaan lasta tai kohtelee lasta hänen etunsa vastaisella tavalla.

Valvottuja tapaamisia pidetään, kun tapaamisiin ei liity varsinaista huolta tai uhkaa lapsen kannalta, mutta lapsi ei ehkä ole tavannut vanhempaansa aikaisemmin lainkaan tai yhteydenpito on ollut erittäin vähäistä. Tilanteen taustalla voi olla vanhempien välisiä ristiriitoja tai lähivanhemman kielteinen myötävaikuttaminen lapseen. Mikäli lapsen ja vanhemman tapaamiset eivät toteudu tavalliseen tapaan etävanhemman kotona, tapaamiset voidaan järjestää perustellusta syystä eriasteisesti valvottuina.

Lapsi voi tavata vanhempaansa valvotusti turvallisen ammatti-ihmisen läsnä ollessa. Ennen tapaamista asiakas tai asiakkaat voivat sopia tutustumiskäynnin yrityksemme tiloissa, jotta varsinaiset tapaamiset sujuisivat helpommin.

Tapaamisissa alan ammattilainen on läsnä lapsen ja vanhemman kohtaamisessa. Tarvittaessa asiantuntija puuttuu kohtaamisiin, mikäli ne ovat lapsen iälle sopimattomia tai toista vanhempaa loukkaavia. Tapaamisista luodaan mahdollisimman turvallisia ja viihtyisiä kaikille osallistujille.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Tuetut tapaamiset

Kyseisissä tapaamisissa alan ammattilaisella on aktiivisempi rooli vanhemman ja lapsen tapaamisessa. Asiantuntija voi ohjata aikuista kohtaamaan lapsen iän mukaisella tavalla ja olla tukena niin vanhemmalle kuin lapsellekin. Tuettujen tapaamisten tarkoituksena on se, että vanhempi oppii olemaan emotionaalisesti lapsen saatavilla, tutustuu ja kuuntelee lasta.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Valvotut vaihdot

Palvelua tulee harkita silloin, kun lapsen lähivanhemman tai sijaisperheen sekä tapaavan vanhemman välillä on väkivallan uhkaa, lähestymiskielto tai muuta erityistä huolta. Valvotuilla vaihdoilla mahdollistetaan lapsen turvallinen siirto tapaavan vanhemman luokse ja takaisin.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta perustuu lastensuojelulain 22 §:ään. Sosiaalitoimen velvollisuus on hakea lapselle edunvalvojaa, mikäli huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua. Samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Edunvalvoja toimii huoltajan sijaan määrätyssä asiassa lapsen puhevallan käyttäjänä.

Elämän Huoltamo tarjoaa laadukasta ja puolueetonta lastensuojelun edunvalvontaa sekä lastensuojeluprosessiin että rikosprosessiin. Henkilökunnallamme on laaja kokemus lastensuojelutyöstä ja työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Toimialueemme kattaa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja pääkaupunkiseudun. Työntekijämme ovat suorittaneet virallisen edunvalvojakoulutuksen.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jolla vahvistetaan ihmisen elämänhallinnan taitoja niin, että hän selviää paremmin sosiaalisissa tilanteissa ja arjessa. Valmennus on suunnattu niille, joiden arkea vaikeuttaa ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten syndrooma tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa etsitään yhdessä valmennettavan kanssa hänen voimavarojaan, jonka jälkeen lähdetään niiden vahvistamisen kautta etenemään kohti parempaa arkea. Neuropsykiatrisen valmennuksen keinoina käytetään asiakkaan muun muassa ratkaisukeskeisiä keinoja, NLP- tai eläinavusteisia menetelmiä.

Elämän Huoltamon neuropsykiatrisilla valmentajilla on jokin sosiaali- tai terveysalan peruskoulutus sekä lisäkoulutuksena neuropsykiatrisen valmentajan opinnot.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto toteutetaan tarpeen mukaan asiakkaan asuinpaikkakunnalla. Verkostojemme kautta pystymme toteuttamaan jälkihuollon useilla eri paikkakunnilla. Jälkihuollossa asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti kaikilla elämän osa-alueilla keskittyen asiakkaan toimintakykyyn ja pystyvyyteen. Virastoasioinnissa auttaminen, opiskelu- tai työpaikan etsintä ja järjestäminen, elämänhallinnallisten taitojen lisääminen, liikkuminen ja sosiaalisissa taidoissa kehittyminen ovat asiakkaan tukemisen keskiössä. Tarvittaessa tarjoamme tukea myös asunnon järjestämisessä.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Psykososiaalinen kuntoutus

Aikuisasiakkaiden kanssa tehtävä tukityöskentely pohjaa yhteiseen asiakassuunnitelmaan ja tavoitteisiin, sekä asiakkaan elämäntilanteen selkiytymisen myötä toteutettavaan tukemiseen. Työskentelyssä huomioidaan asiakkaan elämäntilanne, ja tuki kohdennetaan tarvittaviin asioihin. Tuki voi olla asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kohentamiseen tähtäävää. Sosiaalityö voi myös keskittyä joihinkin yksittäisiin asioihin, kuten esimerkiksi opiskelussa tukemiseen, työllistymiseen, sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun sekä asumisen ja elämänhallinnallisten taitojen opetteluun. Asiakkaan sosiaaliset verkostot kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja näiden tahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Maahanmuuttajatyö

Tarjoamme kokonaisvaltaista valmentavaa työskentelyä maahanmuuttajien kanssa. Työskentelyssämme painottuvat asiakkaan elämäntilanteen ja vahvuuksien selvittäminen, olemassa olevien verkostojen kartoittaminen ja uusien luominen, omien kykyjen ja voimavarojen etsiminen, tulevaisuusorientoitunut työote sekä kulttuuriin tutustuttaminen. Valmentajamme kulkee asiakkaan mukana viranomaisverkostoissa työkokeilu-, opiskelu- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tuemme asiakasta löytämään paikkansa yhteiskunnassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa – asiakkaan omatoimisuus säilyttäen.

Janne Paljärvi, puh. 050 572 9192, janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Työnohjaus ja koulutuspalvelut

Työnohjaus- & koulutuspalvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu ohjaajan ja ohjattavan välisessä vuorovaikutuksessa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työidentiteettiin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä, jossa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjauksen yleisinä tavoitteina on auttaa ohjattavaa onnistumaan ja jaksamaan työssään, avata työhön uusia näkökulmia, kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja, auttaa ajan hallinnassa sekä tukea ammatillista kehittymistä. Työnohjaus auttaa nostamaan työntekijän vahvuuksia, voimavaroja, onnistumisen kokemuksia ja ammatillista reflektiota, ja tukee näin ollen työhyvinvoinnin tavoitteita.

Työnohjaus auttaa työntekijää vahvistamaan itsensä johtamista selkeyttämällä perustyötä, jäsentämällä ajatuksia sekä tuntoja ja vahvistamalla vuorovaikutusta sekä vaikuttavaa kohtaamista arjen työssä. Työnohjauksen avulla on mahdollista havaita uusia haasteita työssä. Elämän Huoltamon työnohjauksen teoreettisina viitekehyksinä ovat ratkaisukeskeisyys, voimavaraistaminen, narratiivisuus sekä positiivisen psykologian näkökulmat. Näin ollen työskentelyn keskiössä ovat toisintekemisen näkökulmat, onnistumisten tutkiminen sekä eteenpäin vievä työote. Toiminnalliset menetelmät, ajatusjumppa sekä oivalluttaminen ovat osa Elämän Huoltamon työnohjausta.

Elämän Huoltamo tarjoaa työnohjausta niin yksilöille ja ryhmille kuin työyhteisöillekin. Työnohjaus on kestoltaan yksilölle 45–90 minuuttia tapaamista kohden ja ryhmälle 90–120 minuuttia tapaamista kohden. Työnohjaus tapahtuu joko tilaajan omissa tiloissa, jolloin liikkumiseen ei tarvitse käyttää aikaa, tai Elämän Huoltamon valmennustiloissa Lahdessa. Tällöin on mahdollista päästä irti työympäristöstä ja vahvistaa näin työnohjauksen vaikuttavuutta.

Työnohjaukseen määritellään tavoitteet ensimmäisessä tapaamisessa. Näitä tavoitteita tarkistetaan prosessin eri vaiheissa. Elämän Huoltamon työnohjaus perustuu yksilön vaikuttavaan kohtaamiseen, vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen sekä erilaisten persoonien välisen ymmärryksen lisäämiseen. Yksilön aito kohtaaminen, kuuleminen sekä asioiden tarkastelu useasta eri näkökulmasta ovat työnohjauksemme kulmakiviä.

Työnohjaukset ovat tarpeittensa ja haastavuutensa vuoksi aina yksilöllisiä, ja näin ollen niin hinnoittelun kuin prosessinkin osalta neuvoteltavissa. Valmennustiloissamme toteutettaviin työnohjauksiin on tarpeen mukaan liitettävissä joogapalvelu.

Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707, mari.rosenlund@toisintekijat.fi

Koulutuspalvelut ja asiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalle

Elämän Huoltamo tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille erilaisia substanssiosaamista syventäviä koulutuksia vahvalla ammattitaidolla ja intohimolla. Koulutuksemme vahvistavat ja täydentävät osallistujien omaa ammatillista osaamista innostaen toisintekemisen kulttuuriin, näkökulmien muuttamiseen ja oivaltamiseen.

Asiakkaallemme räätälöitävät koulutuksemme antavat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Tarvitsetko itse tai työyhteisösi lisätyökaluja vielä parempien tulosten saavuttamiseen
 • Miten voidaan parhaiten vastata haastavasti käyttäytyvän lapsen, nuoren tai aikuisen haasteisiin
 • Miten vahvistetaan asiakkaan omaa kyvykkyyttä
 • Miten vahvistetaan työelämässä jaksamista
 • Miten luodaan positiivinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa
 • Miksi empaattinen kohtaaminen kannattaa?

Kaikki käytännönläheiset ja toiminnalliset koulutuksemme ovat ratkaisukeskeisiä ja voimaannuttavia ja hyödyntävät koulutettavien vahvuuksia. Näin mahdollistetaan opittujen taitojen ja ajattelutapojen siirtyminen osaksi arkista työskentelyä.

Valmennukset toteutetaan pääasiassa Toisintekijöiden valmennuskeskuksessa Lahdessa (Hämeenkatu 9, U krs.). Tilauskoulutukset voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi ja toteuttaa myös asiakkaan omissa toimitiloissa.

Tero Jääskeläinen, tero.jaaskelainen@elamanhuoltamo.fi

Yksilö- ja parisuhdepalvelut

Yksilö- & ihmissuhdepalvelut

”Meille on syntynyt tunne, että haluaisimme esitellä sinulle erään äärimmäisen tärkeän henkilön, jonka kanssa keskustelu olisi sinulle suureksi hyödyksi. Saatat yllättyä, kun sanomme, että se ole sinä itse.”
– George Berkeley

Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus valita onnellisempi elämä. Jokaisella parisuhteella on mahdollisuus olla molempia tyydyttävä ja hyvää oloa tuottava parisuhde. 

Tietoisuus omasta toiminnasta antaa mahdollisuuden rakentaa uutta ja löytää työkaluja enemmän omannäköiseen elämään. Pienilläkin muutoksilla voi elämästä tulla helpompaa ja merkityksellisempää. Kun kohtaat itsesi yksilönä, opit hyväksymään kokonaisuuden ja sinulla on avaimet toista kunnioittavaan ja arvostavaan vuorovaikutukseen. 

Arvomme, ideologiamme ja toimintatapamme perustuvat tutkittuun tietoon mielen hyvinvoinnista. Emme usko pilvilinnoihin emmekä epämääräisiin hokkuspokkus-temppuihin. Tietoisuuden kehittämisen ja valmennuksen kanssa kuljemme rinnallasi , kohti sinulle tärkeitä päämääriä. 

Ihmissuhde- ja parivalmennus

Solmu parisuhteessa -valmennus

Täyttyykö parisuhteenne arki riidoista? Kiertääkö keskustelunne jatkuvasti samalla kehällä? Oletteko etääntyneet liian kauaksi toisistanne? Pohditteko, millainen on yhteinen tulevaisuutenne vai onko sellaista ylipäätään? Löytyykö yhteisen polkunne varrelta mutkia, jotka ovat jättäneet kiviä hiertämään kengissä?

Solmuja parisuhteessa -valmennus on teille, joiden parisuhteessa ovat omat keinot ja voimavarat jo loppuneet. Valmennusprosessissa käsittelemme suhteenne solmukohtaa yhdessä koulutetun parisuhdeohjaajan kanssa. Tehokkaan menetelmän ansiosta teidät ohjataan keskeisten asioiden äärelle ja teillä molemmilla on mahdollisuus kertoa asioista omasta näkökulmastanne turvallisessa tilanteessa. Valmennuksessa opitte ymmärtämään toisianne, tulette aidosti kuulluiksi ja saatte konkreettisia keinoja selvittää parisuhdesolmuanne.

Valmennuksen aikana tavataan kahdeksan kertaa; prosessi kestää kaikkiaan 16 tuntia.

Solmu on tutkittu ja mallinnettu menetelmä, jossa menneisyyden ja historian kautta pohditaan solmun vaikutusta suhteeseen, jäsennetään solmua selkeäksi ja keskitytään molempien kuulluksi tulemiseen. Prosessin aikana pohditaan myös arvoja ja tarpeita parisuhteelle ja sen tulevaisuudelle. Lopussa päämäärä ja toimintasopimus näyttävät tietä eteenpäin kohti parempaa parisuhdetta tai hyvää elämää erillään.

Jokaisella tapaamiskerralla on sovittu teema. Tapaamisten aiheet:

 • Solmu parisuhteessa -työskentelyn aloitus ja solmun määritteleminen
 • Yhteisen taipaleen tarkasteleminen: miten tähän on tultu?
 • Omien ja kumppanin tunteiden kuunteleminen: miltä tuntuu?
 • Kehon viestien tunnistaminen: onko seksuaalisuus solmussa?
 • Solmutilanteen jäsentäminen: missä ollaan nyt?
 • Toiveet, unelmat ja päämäärät: mitä tahdon?
 • Sanoista tekoihin: miten toimitaan?
 • Yhteenveto ja palaute: mitä eväitä saimme?

Valmennuksen hinta on 960 € (sis. alv 24 %).

Susanna Syld, puh. 050 365 1232, susanna.syld@toisintekijat.fi

Ihmissuhdevalmennus

Tahdotko paremman ihmissuhteen?  Kaipaatko ihmissuhdetta elämääsi? 
Haluatko enemmän läheisyyttä ja kokemusta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta? 
Onko sinulla takana haastava ero? Haluatko jatkaa eteenpäin kohti omannäköistä elämää?
Haluatko rakentaa uutta suhdetta myös itseesi? 

 Ihmissuhdevalmennuksessa pääset vahvistamaan suhdettasi ja suhdetaitojasi, ehkäisemään ongelmia ja selvittämään niitä.
Voit tulla myös yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa oppimaan itsestänne ja erilaisuudestanne. Suhdetaitoja voi ja kannattaa opetella. Tietoisella tekemisellä ymmärrämme omaa toimintaamme; näin meidän on helpompaa toimia toista kunnioittaen ja suhteenne parhaaksi.

Valmennuksen hinta on 80 €  / h ja 120 € / 1,5 h  ( sis. alv 24%)

Susanna Syld, puh. 050 365 1232, susanna.syld@toisintekijat.fi

Seksuaalineuvonta

Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta seksuaalisuus on merkittävä tekijä, ja seksuaalineuvonnassa pääset työstämään mielen päällä olevia seksuaalisuuden asioita. Seksuaalineuvonnassa tavataan noin 1 – 5 kertaan.  Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan seksuaalisuudesta, minäkuvastasi sekä ihmissuhteistasi – ehdottoman luottamuksellisesti.

Seksuaalineuvontaa tarjoamme myös nuorille ja lastensuojelun asiakkaille, niin yksilöille kuin ryhmillekin. 
Aihealueita ovat mm. seksuaalikasvatus, omat rajat, turvataidot ja itsensä arvostaminen. Myös seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen löytyy erityisosaamista. 

Seksuaalineuvonnan hinta on yksilölle 80 €/ tunti ( sis. alv  24%) /  pariskunnalle 110€/ 1,5 h ( sis.alv24%)  
Kysy tarjousta neuvonnasta lastensuojeluun. 

Janne Paljärvi, puh. 050 5729 192,  janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Terapiapalvelut

Terapiapalvelut

Elämän Huoltamo tarjoaa terapiapalveluja niin yksilöille, pareille kuin perheille. Yksilölliset palvelut koostuvat matalan kynnyksen terapeuttisesta keskusteluavusta sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä  perhe-, pari-, seksuaali- ja yksilöpsykoterapiasta.

Hyvästi Huolet! - Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen keskustelu

Onko elämässäsi tapahtunut isoja muutoksia, ja mietit, miten tästä eteenpäin? Ehkä työelämä uuvuttaa ja tahtoisit pohtia jotakin asiaa luotettavan henkilön kanssa.  Mietityttääkö erovanhemmuus tai teinien kanssa kommunikointi? Haastavatko neuropsykiatriset ominaisuudet arkeasi? Ehkä parisuhteessa on haasteita, joista ei oikein onnistuta kotona rakentavasti puhumaan.

Näihin ja moneen muuhun haastavaan tilanteeseen saat helpotusta Hyvästi Huolet! -palvelusta. Saat meiltä eväitä haasteiden selätykseen ja ennen kaikkea kuuntelevan sekä kunnioittavan keskustelukumppanin.

Sinua palvelevat kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset luottamuksella ja empaattisella otteella.

Hyvästi Huolet! -palvelua saat etäyhteyden välityksellä tai lähitapaamisena koronaturvallisuusasiat huomioiden.

Palvelun hinta on yksilölle 80 € (45 min.) ja pareille 160 € (90 min.) Voit varata pidemmän ajan toki myös yksin itsellesi.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen perheterapia

Pysähdytään pohtimaan asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilannetta, elämänhistoriaa ja siihen liittyviä kokemuksia yhdessä terapeutin kanssa. Perheterapiassa pyritään ymmärtämään, tutkimaan ja hoitamaan perheen vuorovaikutuksessa esiintyviä haasteita ja häiriöitä, sekä niiden aiheuttamia haittoja niin perheelle kuin yksittäisille perheenjäsenille. Perheterapiassa keskeisenä vaikuttamisen keinona on perheen vuorovaikutuksen tutkiminen yhdessä perheenjäsenten kanssa.

Tero Jääskeläinen, tero.jaaskelainen@elamanhuoltamo.fi

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on tukea yksilön hyvinvointia tutkimalla ja vahvistamalla parisuhdetta. Pariterapiassa työskennellään parisuhteen äärellä, siihen liittyvissä kysymyksissä sekä arvojen ja asenteiden tarkastelemisessa. Pariterapian tarkoituksena on löytää rakentavia tapoja olla yhdessä ja vahvistaa puolisoiden välistä yhteyttä. Paripsykoterapialla on tutkitusti hyvä vaikuttavuus esimerkiksi masennuksen hoidossa.

Pariterapian tavoitteena on tukea yksilön hyvinvointia tutkimalla ja vahvistamalla parisuhdetta. Pariterapiassa työskennellään parisuhteen äärellä, siihen liittyvissä kysymyksissä sekä arvojen ja asenteiden tarkastelemisessa. Pariterapian tarkoituksena on löytää rakentavia tapoja olla yhdessä ja vahvistaa puolisoiden välistä yhteyttä. Paripsykoterapialla on tutkitusti hyvä vaikuttavuus esimerkiksi masennuksen hoidossa.

Tero Jääskeläinen, tero.jaaskelainen@elamanhuoltamo.fi

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuuden teemat mietityttävät meitä kaikkia elämän matkalla, luottamuksellisella keskustelulla aukeaa usein meiltä kaihertavat asiat. 
Jokaisella on oikeus hyvään ja itsensä näköiseen seksielämään – niin parisuhteessa kuin yksinkin.

Seksuaaliterapiaan olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet ja juuri sellaisten asioiden kanssa, joista haluat keskustella. Seksuaaliterapia on empaattista, läsnä olevaa. Yhdessä ratkomme seksuaalisuuteen liittyviä haasteita, tarkastelemme kipukohtia ja teemme tavoitteellista työtä paremman hyvinvoinnin eteen. 

Elämänhuoltamon seksuaaliterapiaa tarjotaan myös nuorille ja lastensuojelun asiakkaille, seksuaaliterapeutillamme on vahva nuorisoalan työkokemus ja yhteisöpedagogin tutkinto, joten myös nuorten maailman sekä lastensuojelukenttä on osaamisalaa. 

Seksuaaliterapia hinta on yksilölle 90 €/ tunti ( sis. alv  24%) /  pariskunnalle 125€/ 1,5 h ( sis.alv24%)  

Susanna Syld, puh. 050 365 1232, susanna.syld@toisintekijat.fi 
Seksuaaliterapiassa teemme yhteistyötä Rouva Syld -yrityksen kanssa. Lisätietoja: www.rouvasyld.fi

Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapia

Asiakkaalla on mahdollisuus yhdessä terapeutin kanssa etsiä hukassa olevia voimavarojaan ja löytää keinoja selvitä haastavassa elämäntilanteessa tai elämänkriisissä. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija asettaen yhdessä terapeutin kanssa terapiatyöskentelylle tavoitteet. Terapeutin tehtävänä on tukea ja auttaa asiakasta löytämään uusia näkökulmia, voimavaroja ja konkreettisia keinoja, joiden avulla tulevaisuus näyttää jälleen valoisalta. Ratkaisukeskeisen terapian tapaamisiin ovat tervetulleita myös asiakkaan läheiset, mikäli asiakas niin haluaa.

Lisätietoja: info@elamanhuoltamo.fi

Vieritä ylös