Mitä on Elämän Huoltamon perhekuntoutus?

Olemme käyneet Elämän Huoltamolla läpi perhekuntoutusprosessiamme. Meidän on tärkeää tarkastella palveluitamme aika ajoin ja huolehtia, että toteuttamamme palvelut vastaavat perheiden tarpeita ja saamme työryhmästä parhaimman irti perheiden haastavissa tilanteissa.  

Perhekuntoutusta tuotamme yleensä 3–12 kuukautta. Harvemmin muutostyö saatetaan loppuun kolmen kuukauden aikana, mutta se voi toimia vahvana alkuna. Perhekuntoutukseen nimetään aina moniammatillinen työryhmä, jossa on mukana prosessista vastaava työntekijä, sosiaalityöntekijä, kokenut perhetyöntekijä ja/tai perheterapeutti. Meillä on myös mahdollisuus vahvistaa työryhmää perheen tarpeiden mukaisesti toimintaterapeutilla, psykiatrisella sairaanhoitajalla ja/tai nepsyvalmentajalla.  

Perhekuntoutus on prosessi

Perhekuntoutuksessa tärkeintä on tavoitteiden asettaminen, niiden seuraaminen ja jatkuva uudelleen tarkastelu. Perhekuntoutuksen kulkua arvioidaan muita palveluita intensiivisemmin. Prosessin aikana käydään läpi tarkoituksenmukaisesti vanhempien omia tarpeita ja toimintatapoja, perheen yhteisiä toimintatapoja ja vuorovaikutussuhteita, arjen sujuvuutta sekä tuetaan arjen kuormaa ohjaamalla haastavissa tilanteissa. Tärkeää on myös keveyden ja positiivisten kokemusten mukaan tuominen perheen arkeen muutostyön ollessa kuormittavaa.  

Yksinkertaistetusti perhekuntoutuksen prosessi on aloitus – työskentelyvaihe – päättäminen. Jokainen vaihe on tärkeä. Ensin saadaan perhe sitoutumaan ja luottamaan tulevaan työhön muutoksen eteen. Työskentelyvaiheessa eletään yhdessä arkea, ohjataan, pohditaan, arvioidaan toimivuutta ja työstetään muutosta. Päättämisvaiheessa on merkityksellistä ohjata perhe itsenäiseen arkeen tai muiden tukien piiriin, sekä tarkastella tehtyä työtä.  

Perhekuntoutuksen aloitusvaihe

Aloituksessa panostetaan kontaktin luomiseen ja tutustumiseen sekä aikataulun suunnitteluun. Heti aletaan yhdessä miettiä työskentelyn tarkempia tavoitteita, mitkä voivat olla esimerkiksi 

 • vanhempien jaksamisen tukeminen
 • arjen struktuurin rakentaminen
 • uusien keinojen löytäminen lapsiperhearkeen.

Tavoitteen asettamisen jälkeen tavoitetta merkityksellisempää on määritellä keinoja, miten tavoitteisiin ja pienempiin osiin pilkottuihin tavoitteisin pyrimme yhdessä perheen kanssa. Keinoiksi saatamme määritellä esimerkiksi  

 • keskustelut merkityksellisistä aihepiireistä
 • kirjalliset menetelmät hyvinvoinnin tutkimiseen
 • perheen arkeen osallistuminen ja ohjaaminen
 • arjen rytmittäminen ja suunnitelmallisuus nepsyvalmennuksen keinoin.

Työskentelyvaihe

Työskentelyvaiheessa aletaan käyntikerrallaan toteuttamaan suunnitelmaa ja sovitun mukaisesti voidaan käydä läpi arkea, lapsen yksilöllisyyttä, monipuolisesti vanhemmuuden kysymyksiä ja taitoja, koko perheen vuorovaikutussuhteita ja perheen yhteistoimintaa. 

Perhekuntoutuksen teemojen suunnittelu voisi näyttää esimerkiksi tältä

 • perheen arjen rytmin ja rutiinien työstämien
 • lapsi ja lapsen yksilöllisyyden tarkastelu
 • neurokirjon haasteen tutkiminen
 • erityisyyksien tunnistaminen
 • toimivien asioiden esille nosto
 • vanhemmuuden tarkastelu ja tukeminen keskustellen, havainnoiden ja ohjaamalla.  

Perhekuntoutuksen jatkuessa riittävän pitkään ja arjen tukemisen sekä vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen siirrymme vahvemmin työstämään perheen vuorovaikutussuhteita ja yhteistoimintaa. Toki kaikki teemat saattavat kulkea spiraalimaisesti prosessin aikana, mutta me koemme, että arjen tukeminen ja vanhemmuus ovat ensisijaisia tuen kohteita. Niiden lisäksi voidaan vielä intensiivisemmin tutkailla muita perhedynamiikan teemoja. Vuorovaikutuksen vahvistamiseen liitämme usein kodin yhteisten sääntöjen laatimisen, pelit ja leikit sekä retket ja muun toiminnallisuuden – keskusteluiden ja terapeuttisen työn lisäksi.

Muutos

Tärkeä osa perhekuntoutusta on koko ajan tapahtuvan muutoksen työstäminen. Tästä muutoksesta olemmekin aiemmin kirjoittaneet blogiin Elämän Huoltamon nettisivuille. Muutostyössä merkityksellistä on  

 • puheeksi ottaminen,
 • muutoksen hahmottaminen ja pilkkominen.

Muutosta vaativat teemat voidaan esimerkiksi kirjata seurantakorttiin päivä ja vaikka tunti kerrallaan. Se ohjaa huomaamaan ja rekisteröimään tavoitteita perheen toiminnassa, jotta muutoksen havainnointi ja mittaaminen olisi mahdollisuuksien mukaan hyvin konkreettista.  

Perhekuntoutuksen päättäminen

Ennen kuin perhekuntoutusta päätetään, aletaan siirtää tukea kevyempään palveluun. Merkityksellistä on juurruttaa muutosta perheen itsenäiseen arkeen. Keinoina tähän käytetään hyvin tehtyä kirjaamista ja raportointia, jolloin voidaan kirjauksista todentaa etenemistä ja työstettyjä aiheita. Keinoina on myös voimavarojen jatkuva vahvistaminen, koska kaikissa meissä on aina vahvuuksia ja haastekohtia.  

Kun on perhekuntoutusprosessin päättämiseen tai muun palvelun aika, tehdään irtaantumista perheestä asteittain. Tärkeää on myös loppuraportin kirjaaminen, näkemysten esille otto kohentuneesta perhetilanteesta, mutta myös jatkotuen määrittely.  

Seuratkaa kirjeitämme, blogejamme, nettisivuja ja somea! Julkaisemme pian artikkelin, miten uskomme ja näemme sekä tarkastelemme intensiivisestikin perheiden tuen tarpeita ja tuen tapojen löytämistä.

-Maija 

Kirjoittaja Maija Kankaanmäki on Elämän Huoltamon sosiaalipalveluiden johtaja. Voit ottaa häneen yhteyttä maija.kankaanmaki@elamanhuoltamo.fi tai 050 382 2338 

Jaa tämä blogi

Scroll to Top